همه چی جز درس

مقدمه :

با بهرگیری از کمک شما استاد گران قدرم وبا کمک پژوهشکده معلمان شهر ورزنه و کتب جامعه شناسی از کتاب خانه عمومی شهر ورذنه و دانشگاه به برسی عواملی که درک ترک تحصیل دختران راهنمایی موثر بوده پرداخته شد.

روش تحقیق : توصیفی _جامعه آماری شامل کلیه ی دانش اموزان ترک تحصیل دوره راهنمایی ورزنه بین سالهای 80_82 والدین انها و مدیران ومعلمان در سال 80- 82می باشد جامعه آماری دانش آموزان ترک تحصیل کرده و والدین آنها 300نفر و مدیران و معلمان 138نفر بوده است.

روش نمونه گیری برای معلمان و دانش آموزان ترک تحصیل کرده به صورت تصادفی و به دلیل محدودیت جامعه آماری ،کل آنها به عنوان نمومه انتخاب شدند .

تعداد افراد نمونه 251نفر شامل 87 دانش آموز ترک تحصیل کرده 87نفر والدین و 65معلم و12مدیر بوده.

مهمترین نتایج تحقیق ..

1- از نظر ترک تحصیل کنندگان و مدیران و معلمان و والدین و عوامل آموزشی کمتراز سطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر بوده است .

2- از نظر نرک تحصیل کنندگان عوامل فرهنگی اجتماعی بیشتر از سطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر بوده عوامل خانوادگی کمتراز سطح متوسط و از نظر مدیران از نظر مدیران ومعلمان این عامل در سطح بیشتر ازسطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر بوده از نظر والدین و ترک تحصیل کردگان عوامل فردی کمتر از سطح متوسطه در حالی که تاثیر این عوامل از معلمان و مدیران در سطحی بالاتر از سطح متوسط بوده.

 

با توجه به نتایج پژوهش- نمودارهای زیر ارائه می شود:

1-باتوجه به بیکاری تعدادی از دختران تحصیل کرده زمینه اشتغال زایی جهت جذب نیروی انسانی زن به کار صورت گیرد وازتبعیض جنسی در محیط کاری دوری شود .

2- با در نظر گرفتن این که فقر و وکمی در آمد خانوادگی تاثیر زیادی بر ترک تحصیل داشته کمک هایی به صورت های مختلف از طرف نهادهایی از کمیته امداد بهزیستی و...به خواندهای فقیر آنهایی که در اثر فقر زیاد دخترانشان در خطر ترک تحصیلند صورت میگیرد .

3- امکانات بیشتری در مدارس برای ادامه تحصیل برای ادامه تحصیل دختران متاحل ترتیب داده شود .

بیان مسئله:

با توجه به اهمییت و ضرورتی که تعلیم تربیت دارد هنوز بساری از دختران و زنان سراسر جهان در کشورهای جهان سوم از نعمت سواد محرومند

مجموعه بیسوادان جهان بالغ بر 973میلیون نفر زن ومرد در سال 1990بیش از هر سه نفر بزگ سال یک نفر بی سواد وجود داشت در این سال تعدادی جمعیت بی سواد کشورهای در حال توسعه بالغ بر 678ملییون نفر بوده که 70درصد از مجموع بی سوادان جهان را تشکیل می داد وجنس مونث همواره بالاترین نرخ بی سوادی را به خود اختصاص می داد. (ترجمه صباقیان 1372)

در نظام آموزش و پرورش آنچه عدم توفیق در تحقیق هدفها و مقاصد را موجب می شود افت تحصیلی بود و عمدتا به صورت ترک تحصیل میان دوره مردودی و با عدم اشتغال در رشته مورد تحصیل مشاهده می شود .

عوامل ترک تحصیل دختران باز تاب مسائل و مشکلات پیچیده موجود در جامعه است به همین دلیل حل این مشکل به آسانی ممکن نخواهد بود .

ترک تحصیل دختران ممکن است در عدم توفیق در امتحان و محرومیت از ارتقاء یا در نتیجه محدودیت های اجتماعی و اقتصادی باشد. (معیری1371)

جهت برسی و مطالعه این مسایل این پژوهش در صدد است عوامل مختلف بر ترک تحصیل دختران را در شهرستان ورزنه مورد شناسایی قرار داده و با توجه به نتایج به دست آمده عمده ای که با این موانع و گسترش آموزش در میان دختران پیشنهاد کند.

هدف از پژوهش:

یک شناسایی عوامل موثر در ترک تحصیل دختران در مقطع راهنمائی از دیدگاه مدبران ، معلمان و والدین و دانش آموزان ترک تحصیل کرده در شهرستان ورزنه .

2- مقایسه بین نظرات مدیران و معلمان و والدین و دانش آموزان ترک تحصیل کرده در ارتباط با عوامل موثر در ترک تحصیل دختران مقطع راهنمائی و متوسطه .

3- مقایسه ی نظرات دانش آموزان ترک تحصیل کرده راهنمائی در ارتباط با میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران برسی تفاوت بین نظرات معلمان و مدیران و والدین و دانش آموزان ترک تحصیل کرده در مورد عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران.

ارائه پیشنهادها و راهبردها جهت رفع این معضل آموزشی بر وزارت آموزش و پرورش .

- تلاش بیشتر به منظور ایجاد عوامل اجتماعی از طریق کاتسن تبعیض بین مردان و زنان .

طرح فرضیه:

- سوالات اصلی پژوهش :

1- عوامل آموزش تا چه میزان در ترک تحصیل مقطع راهنمائی شهرستان ورزنه موثر است.

2- عوامل فرهنگی اجتماعی تا چه میزان در ترک تحصیل دختران مقطع راهنمائی ورزنه موثر است.

3- عوامل خانوادگی تا چه میزان در ترک تحصیل دختران مقطع راهنمائی ورزنه موثر است.

4- عوامل اقتصادی تا چه میزان در ترک تحصیل دختران مقطع راهنمائی ورزنه موثر است.

5- عوامل فردی تا چه میزان در ترک تحصیل دختران مقطع راهنمائی ورزنه موثر است.

- آیا بین نظرات ترک تحصیلان مقطع راهنمائی در خصوص عوامل 5 گانه موثر بر ترک تحصیل دختران تفاوت وجود دارد .

- تعریف عملیاتی واژهها

(formal-Edv cation)

- آموزش و پرورش :

فرایندی است که در جریان آن دانش معرفت علمی مهارت شیوه رفت خاصی و مجموعه میراث فرهنگی به فرد منتقل و آموخته می شود ( گلابی ، 1370،ص 40)

(Edvcation)

- نظام آموزشی:

یک مجموعه پیچیده است که در ان اجزاء تشکیل شده و زیر نظامها به گونه ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مداوم ، دوره های از پیش تعیین شده را تحقیق بخشید.

( گروه مشاوران یونسکو، ترجمه مشایخ 1377،ص13)

(Edvcational-wastage)

افت تحصیلی:

افت ، عملکرد تحصیلی و درسی دانش اموز از سطحی رضایت بخش به سطح نا مطلوب است.

چنانچه فاصله قابل توجهی بین استعداد های با لقوه و استعدادهای بالفعل فرد و عنایت های درسی مشهود باشد چنین فاصله ای را افت تحصیلی گویند .

(افروز:1375،ص1.2)

(drop-out)

- ترک تحصیل :

وضع دانش آموزی که پیش از پایان آخرین سال یک دوره آموزشی که در آن ثبت نام کرده است. آن دوره را ترک تحصیل گویند(فوضی، گلشن، 1373،ص176)

سرمایه انسانی :

(humak-capiton)

عبارت است از علم و دانش ، مهارات و تجربه ، توان و قابلیتهای و نهایتا نظم و انظباطی است که توسط آموزش و پرورش در نیروی کار ساز جامعه خیره می شود و سبب افزایش بهره وری کار آنان در تولید می گردد.

(عماد زاده،1374،ص82)

عوامل فرهنگی و اجتماعی:

در این تحقیق عواملی چون اهمیت نداشتن تحقیقات دخترنا در جامعه ، بیکاری تعدادی از دختران تحصیل کرد. ارتباط با دوستان بی علاقه به تحصیل سنی مبنی بر ازدواج دختران در سنین پائین در جامعه می شود.

عوامل خانوادگی و باز نگری در این پژوهش عواملی چون جمعیت با خانواده، وجود الگوی تحصیل کرد و در خانواده تبعیضش والدین نسبت به تحصیل فرزندان دختر و پسر می شود.

عوامل اقتصادی : عواملی چون فقر کمی درآمد خانوادگی ، فقدان مسکن مناسب و اتاق مجزا برسی مطالعه استفاده از دختران به عنوان نیروی کار در خانه و غیره می شود.

عوامل فردی :

در این تحقیق شامل عواملی چون بی علاقه گی به مدرسه و تحصیل ، بی علاقه گی به رشته تحصیلی ، عدم اعتماد به نفس ، احساس عدم موفقیت در تحصیل ، نداشتن تعداد تحصیل و ... می شود

فصل دوم

در این فصل به مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق و همچنین به بیان عقاید و نظرها ی مربوط هخ موضوع مورد تحقیق می پردازیم .

1- عوامل آموزشی موثر بر ترک تحصل دختران :

- نتایجچ بسیاری از پژوهشهای انجام شده که از این است که مهمترین عاملا تعیین کننده نرخ ثبت نام در مدارس ، وجود یا عدم وجود مدرسه با امکان دسترسی کودکان لازم التعلیم به ان می باشد.

تحقیقات دیگری نشان می دهند که با افزایش نسبت ساخت محل آفات با محل تشکیل کلاس ها از نسبت ثبت نام دانش آموزان کاسته می شود . مثلا در مصر زمانی که فاصله مدرسه تا خانه یک کیلومتر بوده 94% پسران و 72% دختران در مدرسه حضور یافته اند . اما با افزایش این فاصله تا 2 کیلومتر از راههای یاد شده 2% کاسته شده است .

( لاکهیدورسپور، ترجم سجادیه و علیزاده هنجی 1371)

کم بود مدارس دخترانه کم تجربه گی معلمان زن و بی میلی عمومی آنان برای تدریس مخصوصا در مناطق حومه شهری از جمله موانع دیاری است که آموزش دختران را با محدودیت مواجه می سازد.

از دیگر موانع موجود نامناسب بودن محتوای دوره تحصیلی با امکانات و فرصتهای اشتغال زنان در آینده است در واقع تقاضا برای کار دختران در خانواده ، ثبت نام دیر هنگام روز افزونی که در برابر تحرک فیزیکی دختران بزرگتر ایجاد می شود از جمله موانع عمده در این زمینه به شمار می روند.

( میالاره و ویال ، ترجمه شجاع رضوی1370)

عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر ترک تحصیل دختران :

تبعیض قائل شدن بین زنان و سردان در کشور های جهان سوم همچنان مشهود است و به پسران به دختران بیشتر از دختران اهمیت داده می شود . اگر در خانواده ای بحران مالی بروز کند نخست از زنها و دخترها خواسته می شود که ترک تحصیل نماید.

(صدیقی،علی1370)

این طرز تفکر که مردان مسئولیت نان آوری و گذران زندگی در خانواده را بر عهده دارند از یک و سو و عواملی چون متلف زنان زایمان و وظایف خانه داری از سوی دیگر باعث تا نسبت زنان شاغل به مردان شاغل کمتر باشد (طراحی مجتبی 1372)

در منطقه خاور میانه عومل فرهنکی تاثیر مهمی بر شرکت دختران در برنامه های آموزشی داشته است .

مطالعات فلورت : نشانگر این مسئله است که عاوه بر عوامل بازدارنده قالی و اقتصادی بی میلی والدین عامل مهمی برای جلوگری از ادامه تحصیل دختران است در بسیاری از فرهنگها وجوامع به ویژه جامعه های روستایی اهمیتی برای آموزش پروش زنان و دختران قائل نیستند و کیفیت ضعیف ان معضل را پیجچیده می سازند.

(مشتاقی ،محمد،1374)

زنان به اهمیت نقش خود در جامعه پی نبردند و این باور غلط ذهنی را به سپردند که خانواده و جمعه با نیروی کار مرد بهتر تغذ یه می شود جامعه هم این فرهنگ را آنچنان به روح مردم حاکم کرده که بی کاری مردم وخیم تراز بیکاری زنان است و در حال برسی اشتغال باید به نیروی کار مرد تکیه کرد .

عوامل خانوادگی موثر ترک تحصیل دختران:

باور فرهتگی مبتی اینکه دختر باید برای ازدواج و تشکیل کانون خانواده آمادگی پیدا کند سبب می شود که به تحصیل و موفقیت تحصیلی او چندان بهایی داده داده نشود و والدین زحمت در مورد تحصیل آینده شغلی دختر و پسر متحمل نشوند والدین برای ادامه تحصیل فرزندان پسر زحمت و هزینه سنگینی را متحمل میشود و برای او ایجاد انگیزه می کنند وشانس انتخاب شغلی را در آینده یکی از مهمترین موارد زندگی تلقی می کنند

مادران گرایش و علاقه ی بیشتری در فرستادن فرزندان پسر خود به دانشگاهع نشان می دهند لیکن در طول تحصیل دختر انتظارات بسیار کمی از او دارند و علاقه مند نیست که او خود را برای تصدی یک مسئولیت و یا شغل پر درآمد در آینده آمده کنند

(قلی زاده ، ، 1377،ص160-161)

ترک تحصیل زود هنگام دختران در افزایش نرخ بی سوادی جامعه موثر است معمولا پدران و مادرانی که بی سواد و کم سواد اند و جریان آموزش و تحصیل فرزندان خود نمی توانند موثر و مفید واقع باشند و یکی از عوامل مهم در افت دانش تحصیلی دانش اموزان پائین بودن سطح سواد والدین ، مخصوص مادران است .

همچنین بینش والدین نسبت به مسئله آموزش مهمترین عامل تائین کننده در ثبت نام فرزندانشان است در بسیاری از خانواده های فقیر آموزش دختران اولویت پائینی دارد در حالی که ـموزش پسران به عنوان نوعی سرمایه گزاری تعین برای ایام پیری تلقی می شود .

 

 

اقتصادی

عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران:

از باز نگاری 80 مطالعه تجربی در باره ی عوامل تعین کننده مشارکت و موفقیت زنان در آموزش و پرورش چنین بر می آید که بهانه مربوط به مدرسه مانند فاصله مدرسه یا فراهم بودن تسهیلات بهداشتی در مدرسه اهمیت بیشتری دارند هر چه خانواده فقیر تر باشد. اکتفای والدین به دختران برای انجام کارهای منزل بیشتر و گرایش آنها برای اختصاص هر گونه سرمایه گزاری مقدور برای تحصیل پسرانشان بیشتر می گردد.

(هک1371ص148)

همانطور که می دانید فشارهای اقتصادی از جمله بالا بودن تغذیه ، شهریه ، کتاب ، سرویس ایاب و زهاب باعث می شود تا خانواده علاقه کمتری نسبت به آموزش فرزندان خود بالاخص دختران نشان دهند.

(فلورت1991)

در کشورهای کم درآمد از دست دادن دختران برای کارهای خانه هزینه هایی دارد که به صرفه نیست و خانواده ها این افزایش هزینه را نمی تواند متحمل کند.

(ذبتل از مشتاقی 1374)

- بیان عقیده ها و نظرها ی مربوط به موضوع مورد تحقیق :

تنحقیقی که عنوان عمل ترک تحصیل دختران پس از دوره های راهنمائی در استان اصفهان با حمایت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شده.

جامعه آماری این تحقیق شامل دخترانی بودند که سال 67- 68 ترک تحصیل کرده و وارد دوره متوسطه نشده بودند تحقیق توصیفی ، از نوع ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد نتایج به دست آمده عبارت بودند از عدم وجود هنرستانهای فنی و حرفه ای دختران در مناطق مختلف ، ازدواج در سنین پائین اشتغال در کارگاههای قالی بافی ، فقر فرهنگی و مادی خانواده ها ، پراکندگی روستاها، هزینه های بالای ایاب و زهاب دختران نسبت به پسران و عدم وجود دبیرستان از جمله دلایل ترک تحصیل دختران بود.

(محمد خیر1371)

در پژوهشی تحت عنوان مقایسه برسی علل شکست تحصیلی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شیراز روی یک نمونه 227 نفری 141 دختر و86 دختر که بطور تصادفی انتخاب شدند از میان مردودین 22 مدرسه شیراز با استفاده از پرسشنامه 30 سوالی و روش تحقیق توصیفی ازنوع مقالعه ای انجام داد و بدین نتایج دست یافت:

عامل شکست دانش آموزان از دیدگاه معلم در درجه اول مسائل خانوادگیو اجتماعی و سپس به ترتیب عدم توانایی ها و عدم تلاش است در صورتی که دانش آموزان به ترتیب اهمیت در درجه اول به عدم کوشش خود و در درجه دوم به مسائل خانوادگی و اجتماعی و در درجه سوم به عدم توانایی خویش اشاره می کنند.

در مقاله تحقیق دیگر با عنوان برسی نتایج سنتها و فرهنگ مردم در مورد تحصیل دختران در منطقه بن رود شهر ورزنه که (حبیب الله باقری ورزنه 1372) با حمایت شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان انجام داده بدین نتایج دست یافتند به طور مختصر بیان می شود.

فقرهای خانواده ها نبود امکانات ادامه تحصیل فرزندان بویژه دختران ، پائین بودن سن ازدواج دختران و نقش چشمگیر آنها در اقتصاد در خانواده که باید در دوش مردان در ام معاش خانواده و تلاش داشته باشد عاملی است کهن در تحصیل دختران منطقه موثر است.

تعداد زیاد فرزندان از موارد دیگراست ، کمبود معلمین بومی بخصوص معلمان زن،و.......... ص 39

 

محمد رضا اصغری ورزنه دبیر پرورش کودکان و نوجوانان در ورزنه

در تحقیق تحت عنوان برسی عوامل موثر در موفقیت و شکست تحصیلی که به شیوه کتابخانی انجام شد.

چنین نتیجه گیری کرد. که عمل ترک تحصیل در کشورهای مختلف متفاوت است.

در هند بر اثر کمبود لباس و عدم امکانات و شهریه ترک ترک تحصیل می کنند . در فیلیپس که اغلب پرداخت هزینه های ناچیز برای آنها زیاد حساب می شود و اغلب دختران باید در خانه بماند و کار کنند و در پاکستان اغلب به خاطر فقر ترک تحصیل کردند حدود 60% .

در تحقیق از زهراسلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد ورزنه :

در ایران عوامل بازارنده ی فرهنگی و اقتصادی و آموزشی

الف) عوامل بازارنده ی فرهنگی تفکر سنتی جنسی بر بی فایده دانستن تحصیل دختران به کار بردن جمله هایی چون دختر سواد نمی خواهد، دختر عیب است به مدرسه برود و عاقبت دختر شوهر می کند نگرش عده ای از روستائیان که دخترانشان را ابتدا به مدرسه نفرستادند یا وسیله ی ترک تحصیل دختران را فراهم کردند این بوده که چون دختر زود بزرگ می شود، زود ازدواج می کند و بعد از ازدواج از خانواده ی خود جدا می شود و بلاخره به خانواده شوهرش تعلق دارد لذا عضو موقت خانواده حساب می شود و بلاخره به خانواده شوهرش تعلق دارد و سواد نمی خواهد

فقر و فرهنگی :

شامل کم سوادی و بی سوادی اهالی و والدین و تفکر سنتی انها ، نگرش سنتی والدین نسبت به تحصیل دختران ، بی توجهی اولیا نسبت به تحصیل دختران و ترک محدود اولا از تحصیل است

 

- عوامل اقتصادی :

فقر حالی شامل ناتوانی اولیا در تامین هزینه های تحصیل ، تقدم رفع نیازهای معیشتی خانواده بر تحصیل دختران و فقر مالی خانواده.

ب) تحقیقات خارجی :

(hodges) ،(1975)

هادگس در تحقیقی تحت عنوان حضور نیافتن کودکان در مدرسه که وربریستون انگلیسی انجام داد تعداد 110 کودک را که بین سالهای 1972 و 74 به مدرسه نمی رفتند مطالعه کرد یافته های او نشان داد که عواملی چون درآمد خانوادگی پائین تر از حد متوسط ، کیفیت مسکن، حضور پدر در خانواده و اندازه خانواده از جمله عواملی اند که بر روی نرفتن مدرسه تاثیر می گذارد.

همچنین یافته ها نشان می دهد که اندازه ی خانواده با مدرسه نرفتن بستگی دارد. بدین ترتیب هر چه قدر اندازه ی خانواده بزرگتر شود احتمال مدرسه نرفتن افزایش می یابد.

(از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا سلیمی ورزنه)

- ژاکوبس:

دلایل زیر را به عنوان نتایج بدست آمده از پژوهش های انجام شده در هند در مورد این وضعیت که چرا نسبت دخترها در مدارس متوسطه کمتر از پسر ها می باشد ارائه داد.

عدم تمایل خانواده ها به فرستادن دخترانشان به مدرسه که مهمترین آنها هزینه اقتصادی حضور آنها در خانواده برای نگه داری از کودکان ، آشپزی ، آوردن آب و پاک کردن حبوبات است (تحقیق حبیب الله باقری ورزنه) .

اکسترم و همکاران (1989) در پژوهش تحت عنوان چه کسی از دبیرستان ترک تحصیل می کند و چرا به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل مشخص ترک تحصیل دانش آموزان داشتن خانواده هایی بوده که یک سرپرست بیشتر نداشتند اما به نظر می رسد تاثیر غیبت مادر بیشتر است .(محمد رضا اصغری ورزنه)

روش تحقیق :

روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایش بود .پیماش عبارت است از جمع آوری اطاعات است که با طرح نقشه و به عنوان راهنمایی عمل توصیف یا پیش بینی وبه منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذ یرد .

در این تحقیق :عقاید نظرات دانش آموزان ترک تحصیل کرده ،والدین مدیران ومعلمان در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل پنج گانه آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی ،اقتصادی و فردی بر ترک تحصیل و ارتباط آن با فیلتر های دموگرافیک مورد برسی قرار گرفت .

جامعه آماری

1_ دخترا ن ترک تحصیل کرده ورزنه سالهای 78_75

2_والدین دختران ترک تحصیل کرده سالهای 78_75

3_مدیران و معلمان ورزنه در سالهای 79-78

درصد

فراوانی

گروه

2/34

150

دانش آموزان ترک تحصیل کرده

2/34

150

والدین

5/31

138

مدیران و معلمان

9/99

438

جمع

روش نمونه گیری:

از ترک تحصیل کنندگان ، والدین معلمان با توجه به در دسترس بودن لیست اسامی آنها از روش نمونه گیری ساده به شرح زیر استفاده شده

ابتدا از بین 15 نفر دانش آموز ترک تحصیل کرده اسامی آنها از اداره ی آموزش و پرورش بن رود شهر ورزنه تهیه شد 100 نفر با استفاده از نمونه گیری ساده انتخاب شدند با توجه به اینکه والدین ترک تحصیل کردگان مورد نظر بود لذا حجم نمونه ی والدین نیز 100 نفر بود و از بین معلمین که 126 نفر بودند و با مدارس دخترانه سال تحصیلی 79- 78 - 70 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با وصف آنکه تعداد مدیران مربوط 12 نفر بود همه ی آنها در نمونه ی معلمی و مدیران گنجانده شدند 70 معلم و 12 مدیر .

تعداد 200 پرسشنامه (100 عدد به ترک تحصیل کنندگان و 100 عدد به والدین توضیع شد)که 23 پرسشنامه از والدین و 93 پرسشنامه ی دانش آموزان ترک تحصیل برگردانده شد شش پرسشنامه از والدین و 6 تا هم از دانش آموزان به علت مخدوش بودن حذف شد نهایتا حجم نمونه در هر گروه 87 دانش آموز و 87 والدین شامل 174 نفر بود 82 پرسشنامه بین مدیران توضیع که80 پرسشنامه برگردانده شد و 3 مورد نیز حذف گردید نتیجتا 100 دانش آموز ترک تحصیل و70 معلم باز ماندند.

ابزار تحقیق :

رایج ترین وسیله ی جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیمایش پرسشنامه و مصاحبه ی فردی است ( صلیمی 1370ص55)

سوالات مشتمل بود:

الف) مشخصات فردی آزمودنیها از قبیل سن پایه وسال ترک تحصیل ، رشته ی تحصیلی برای دانش آموزان ترک تحصیل کرده دبیرستانی ، شغل پدر میزان تحصیلات پدر و مادر و مدرک تحصیلی .

ب) سوالات مشترک کد شامل 51 سوال بسته پاسخ و یا سوال باز پاسخ

عوامل آموزشی 16-1 عوامل خانوادگی 37-24

عوامل فرهنگی-اجتماعی 23-77 اقتصادی 45-38 فردی 51-64

(شیوه اجرا)

با توجه به اینکه جامعه آماری شامل دانش آموزان ترک تحصیل کرده ، والین آنها و مدیران و معلمان بود با راهنمائی مشاور دوران تحصیلم آقای محمد رضا اصغری ورزنه پرسشنامه ای تهیه شد و با در دست داشتن اسامی دانش آموزان و آدرس آنان از طریق اداره به توضیع پرسشنامه ها بین ترک تحصیل کنندگان و والدین آنها پرداخته و توضیحات اضافی در مورد پاسخ دهی به سوالات ارائه شد و پس به توضیح پرسشنامه به معلمان پرداخته و بعد از گذشت 3 روز به جمع آوری پرسشنامه پرداختم.

شغل پدران ترک تحصیل کنندگان را در نمودار رسم کردیم و در بحث و نتیجه گیری به آن پرداختیم .

درصد

فراوانی

شغل پدر

5/19

17

آزاد

2/17

15

کارمند

23

20

کارگر

5/19

17

کشاورز

7/20

18

فنی و حرفه ای

9/99

87

جمع

 

 

 

 

 

درصد

فراوانی

سطح سواد

1/24

21

بی سواد

46

40

کمتر از دیپلم

9/29

26

دیپلم

100

87

جمع

 

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری :

در این پژوهش به برسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دختران دوره راهنمائی شهر ورزنه پرداخته شد ضمن تاکید بر تاثیر عوامل 5 گانه (آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی،خانوادگی وفردی)بر ترک تحصیل دختران متغیرهای دموگرافیک از قبیل شغل پدر و مادر تفاوت و یا عدم وجود تفاوت بین این متغیر ها مورد توجه قرار گرفت.

جامعه آماری هم که دانش اموزان ترک تحصیل کرده ؛ والدین، مربیان در سال تحصیلی 79 – 78 بود نمونه ی آماری هم به صورت تصادفی انتخاب شدند روش تحقیق از نوع پیمایشی بود تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در دو سطح توصیفی ، استنباطی در مورد فرضیات اصلی و نوعی پژوهش نتایج زیر را نشان می دهد .

از نظر دانش آموزان ترک تحصیل کرده والدین ، مربیان ، مدیران و معلمان ( عوامل آموزشی ) کمتر از سطح متوسط بر ترک تحصیل دختران موثر است .

وجود امکانات آموزشی مناسب در ورزنه روابط نسبتا صمیمی بین اولیای مدرسه و دانش اموزان و تدریس مناسب معلمان در ورزنه سبب شده که عوامل آموزشی در سطح کمتر از سطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر باشند از نظر ترک تحصیل کردگان ، مدیران و معلمان عوامل فرهنگی ، اجتماعی کمتر از سطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر است بیکاری تعدادی از دختران و پسران تحصیل کرده فوق دیپلم و سطح لیسانس الگو قرار دادن آنها توسط دانش آموزان و والدین آنها و تفکر سنتی مبنی بر ازطدواج زود هنگام دختران در بخشهای خاصی از این شرح موجب شده تا این عامل از نظر ترک تحصیل کردگان و مدیران و معلمان در سطحی بیشتر از سطح متوسط و ترک تحصیل دختران موثر باشد به نظر می رسد محافظه کاری عده ای زیادی از والدین سبب شده که این عامل کمتر از سطح متوسط در ترک تحصیل دختران موثر باشد .

به نظر می رسد محافظه کاری عده ی زیادی از والدین سبب شده که این عامل کمتر از سطح متوسطه در ترک تخصیل دختران موثر باشد .

در مورد عوامل خانوادگی بر ترک تحصیل دختران از نظر مدیران و معلمان تاثیر شد ولی از نظر ترک تحصیل کنندگان و والدین مورد تاثیر قرار نگرفت .

سطح پایین سواد والدین ،جدایی پدر و مادر ،وجود خانواده های تک سرپرستی ،تاثیر زیادی بر ترک تحصیل دختران دارد ولی ازنظر والدین وتارکان تحصیل هم سودی ندارد .عدم علاقه خانوادها به تحصیل دختران .

وسعت ابعاد گسترده خانواده ،فقر مالی ،در اولویت قرار دارد ادامه تحصیل فرزندان پسر و اجبار بعضی خانوادها به ازدواج دختر درسنین پایین به دلیل باورهای نادرست فرهنگی و خانوادگی مواردی اند که باعث ترک تحصیل دختران شده است .عوامل فردی تاثیر زیادی بر ترک تحصیل دختران نداشت بلکه عوامل اصلی ترک تحصیل این دختران نشات گرفته از سه عامل قبلی فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی ،اقتصادی است طبق یافته ها مقادیر دسته بندی عوامل 5گانه بر ترک تحصیل از نظر سرگروه یکسان نبود به طوریکه از ترک تحصیل کنندگان و والدین آنها عوامل فرهنگی اجتماعی و از نظر مدیران و معلمان عوامل فردی بیشترین تاثیر را داشته .و کمترین تا ثیر از

تارکان تحصیل و مدیران و معلمان عوامل اموزشی و از نظروالدین عوامل فردی بود .

پیشنهادات :

با توجه به جایگاه آموزش پرورش در تربیت نیروی انسانی ماهر و کار آمد برای جامعه نقش آن در توسعه اقتصادی ،فرهنگی و ضرورت توجه به جنبه های کمی و کیفی نظام آموزشی از جمله مسئله ترک تحصیل به ویژه ترک تحصیل دختران از ضروریت عصر حاضر به شمار می رود .

لذا لازم است نکاتی به عنوان پیشنهاد مورد توجه مسئولان نظام آموزش قرار گیرد .پیشهاد می شودمشاوره شغلی ،تحصیلی و خانوادگی بر مدارس مقطع راهنمایی که در این دوره دانش نیاز مبرم به مشاوره ی امین و رازداردارند گسترش یابد و کیفیت خدمات مشاوره و راهنمایی افزایش یابد .

1-امکانات بیشتری درمدارس برای ادامه تحصیل متاهلین ترتیب داده داده شود .

2- اقدامات اشتغال زایی جهت جذب نیروی انسانی زن به کار صورت گیرد و از تبعیض جنسی در محیط های کاری دوری شود .

3- به والدین آموزشهایی در خصوص اثرات منفی ازدواج دختران در سنین پایین داده شود.

4- مدارس راهنمایی در مناطق محروم شهر تاسیس کردند تا والدین نسبت به پرداخت هزینه رفت آمد دخترانشان در مضیقه قرار بگیرند و در آخر توسط مسئواین نظام آموزش و برنامه ریزان و مدیران معلمان اطلاعات و آگاهی هایی در مورد رشته ها و شاخه های مختلف تحصیلی مقطع متوسطه و قبل ورود دانش آموزان به دبیرستان در اختیار آنان گذاشته شود تا دانش آموزان با شناخت و انگیزه بیشتر رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند .

والسلام علی من اتبع الهدی

مجتبی باقری ورزنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

1- لیاقت دار ،محمد جواد 1374،آموزش پرورش تطبیقی اصفهان ص111

2- باقری وززنه حبیب الله ،1370،آموزش بزرگ سالان اصفهان ص63

3- محمد رضا اصغری ورزنه 1373جایگاه آموزش در توسعه اقتصادی سال اول ص56-57

4- پایان نامه زهرا سلیمی ورزنه کار شناسی ارشد اطلاعات اصیلی

5- پایان نامه ملایری (قدرت الله) کارشناسی ارشد تعریف اصلاحات

6- پایان نامه نجاری ، حبیب الله ، کارشناسی ارشد راهنمائی نمودارها

7- کتاب جامعه شناسی پیام نور اصغری ورزنه محمد جواد

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 11:16  توسط مجتبی باقری ورزنه |